Bu adımı atla Skip to footer

Kur’ân–ı Kerîm Meali

Doğru ve Açık Kur’ân–ı Kerîm Meali
Doğru ve Açık Kur’ân–ı Kerîm Meali

Kur’ân-ı Kerîm, bir hayat düsturudur; mükellef kullara rableri olan Allahu Teâlâ’yı tanıtan, O’nun nasıl tevhid edileceğini, noksan sıfatlardan nasıl tenzih edileceğini, O’na nasıl ibadet etmek…

Doğru ve Açık Kur’ân–ı Kerîm Meali (Sadece Meal)
Doğru ve Açık Kur’ân–ı Kerîm Meali (Sadece Meal)

Kur’ân-ı Kerîm, bir hayat düsturudur; mükellef kullara rableri olan Allahu Teâlâ’yı tanıtan, O’nun nasıl tevhid edileceğini, noksan sıfatlardan nasıl tenzih edileceğini, O’na nasıl ibadet etmek…

Akide Serisi

el-Ḫarîdetu’l-Behiyye (Parlak İnci)
el-Ḫarîdetu’l-Behiyye (Parlak İnci)

Bu eser, “el-Ḫarîdetu’l-Behiyye (Parlak İnci)” manzumesinin geniş bir şerhi olup bu manzumenin manalarını açıklamakta ve kasıtlarını beyan etmektedir.

Hüküm Şirki
Hüküm Şirki

Ziyaeddin El-Kudsi’nin kaleme aldığı bu kitap; çağımızın en büyük fitnesi olan hakimiyetin Allah (c.c)’tan başkasına verilmesi meselesini gündeme getirmektedir.

Hamas İslami Bir Hareket Midir?
Hamas İslami Bir Hareket Midir?

Yeryüzünde nice kavimler, nice topluluklar ve nice milletler gelip geçmiştir. Bunlardan hakimiyet hakkını kayıtsız şartsız Allah (c.c)’a tanıyanlar olduğu gibi, bu hakkı kendilerinde gören ve böylece Allah (c.c)’a ortaklık… 

Mevzu Ve Zayıf Hadislerin Akideye Etkisi
Mevzu Ve Zayıf Hadislerin Akideye Etkisi

Dinde delil olması yönünden Rasulullah (s.a.s)’ın hadisleri Kur’an’dan sonra ikinci kaynaktır. Bunu bilen bir takım çevreler Tevhid akidesini saptırmak için gerek kasıtlı gerekse cahilane olarak sadece ve sadece heva ve…

Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir
Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir 

Bu kitab, günümüzdeki başlıca tağutları, tağuta imanın ve tağutu reddin nasıl olduğunu, tağutu reddedenlerin ve reddetmeyenlerin akibetini bununla beraber din, ibadet, ilah kavamlarını delilleriyle ortaya koyuyor.

Sorularla Tevhid Akidesi
Sorularla Tevhid Akidesi

Soru ve cevap yöntemiyle hazırlanmış olan bu kitap, Allah’ın razı olduğu ve katında tek geçerli din kabul ettiği İslam’ı herkesin anlayacağı açıklıkta zihinlere nakşetmekte, böylece tevhid ve şirkin, iman ve küfürün…

Sorularla Tevhid Akidesi – Kur’ân Ve Sünnetten Delillerle Açıklamalı
Sorularla Tevhid Akidesi – Kur’ân Ve Sünnetten Delillerle Açıklamalı

Soru ve cevap yöntemiyle hazırlanmış olan bu kitap, Allah’ın razı olduğu ve katında tek geçerli din kabul ettiği İslam’ı herkesin anlayacağı açıklıkta zihinlere nakşetmekte, böylece tevhid ve şirkin, iman ve küfürün..

İmam Bedir er-Raşid’in Küfür Sözler Kitabının Şerhi
İmam Bedir Er-Raşid’in Küfür Sözler Kitabının Şerhi

İmam Bedir er-Raşid’in derlediği Elfaz-ı Küfür kitabı, küfür sözleri üzerine müstakil olarak yazılan ilk kitaptır. Başka kitaplarda dağınık hâlde bulunan küfür sözlerini bir araya toplayarak sadece küfür sözleri ile alakalı bir kitap hazırlamıştır.

Kelimetul İhlas
Kelimetul İhlas

İbn Receb El-Hanbeli’nin yazmış olduğu bu küçük fakat ihtiva ettiği değer ve ilim bakımından faziletleri büyük olan bu kitap “La ilahe illallah” kelimei tevhidini güzel bir üslupla ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.

Kainatın yegane yaratıcısını dogru tanıyalım
Kainatın yegane yaratıcısını dogru tanıyalım

Âlemlerin rabbi olan Allah’tan yardım ister; devamlı ar-tan, hiç eksilmeyen bir hamd ile O’na hamdederim. Yara-tılmışların en hayırlısı olan efendimiz Muhammed’e, onun ev halkına, ashabına ve kıyamet gününe kadar onların..

İşte Müslüman
İşte Müslüman

Yeryüzünde nice kavimler, nice topluluklar ve nice milletler gelip geçmiştir. Bunlardan hakimiyet hakkını kayıtsız şartsız Allah (c.c)’a tanıyanlar olduğu gibi, bu hakkı kendilerinde gören ve böylece Allah (c.c)’a …

İslam’a Göre Dostluk ve Düşmanlık Hükümleri
İslam’a Göre Dostluk ve Düşmanlık Hükümleri

Ey hakkı isteyen kimse! Elinde bulundurduğun bu kitap sana tevhidin çok önemli bir meselesini açıklamaktadır. Maalesef insanların çoğu, çok önemli olmasına rağmen bu meseleyi unutmuş, ondan ğafil kalmışlardır. İşte bu..

İslam Dininin Aslı
İslam Dininin Aslı

Bu kitap; İslam’ın aslını yani tevhidi, risaleti ve onların rükünlerini, şartlarını, onları bozan halleri Kur’an ve sünnetten delillerle ve alimlerin açıklamalarıyla
soru cevap şeklinde açıklamaktadır. Ta ki insanlar…

İrtidat Ve Mürtedin Hükmü
İrtidat Ve Mürtedin Hükmü

İnsanı İslam’dan çıkaran fikir, söz ve ameller nelerdir? Bunları bilerek veya bilmeyerek işleyen kişi ne yapmalıdır? Bu kötü fiilleri işleyenlere karşı nasıl davranmamız gerekir?

Büyük Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
Büyük Şirkte Cehalet Mazeret Değildir

İslam, La ilahe illallah Muhammedun Rasulullahın manasını, onu bozan amelleri, şirkten kaçınmayı, tagutları tekfir etmeyi ve böylece Allah (c.c)ı birleyip Ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı bilmeksizin sadece dille telaffuz etmekten ibaret basit bir kavram haline gelmiştir. 

Allah’ın Şeriatı mi? Şeytanın Şeriati mi?
Allah’ın Şeriatı mi? Şeytanın Şeriati mi?

Tarihe bakıldığında İslam şeriatini tatbik ettikleri dönemlerde müslümanların uzun bir zaman müslüman ülkelerde hakimiyetleri görülür. İşte İslam’ın hakim olduğu bu dönemlerde müslümanlar aziz ve kerim idiler. Bu özellikleri sebebiyle Allah (c.c)’nün ve kendilerinin..

Akidede Sünnetin Yeri
Akidede Sünnetin Yeri

Bu kitapta İmam Suyuti (r.a) sünnetin dinde delil olmasını kabul etmeyen kişilere, Kur’an ve hadislerden deliller göstererek, İslam dininden çıkıp küfre girdiklerini ve bu şekilde bir inançla öldüklerinde ahirette onların..

İbni Hacer El-Askalaninin Akaid Konusundaki Fetvaları
İbni Hacer El-Askalaninin Akaid Konusundaki Fetvaları

Hafız İbn Hacer El-Askalani’nin el yazmasının tercümesi olan bu eser; kendisine akaid konusundaki sorulan sorulara verdiği cevabları ihtiva etmektedir. Ölüm ve sonrası hakkında ne biliyorsunuz?

Selefi Salihinin Mezhebi – Huccetu’l İslam İmam Gazali
Selefi Salihinin Mezhebi – Huccetu’l İslam İmam Gazali

İmam Gazali rahmetullahi aleyh’in bu kitabı yazma gayelerinden biri de herkesin bilmesi gereken İslam akidesini avama anlayacağı bir şekilde sunmak; onlara akide hakkında bir şey sorulduğunda nasıl cevap..

İşte Ehli Sünnet Ve’l Cemaat Akidesi
İşte Ehli Sünnet Ve’l Cemaat Akidesi

Allah (c.c), İslam’ı kitabı Kur’an’da ve Rasulü Muhammed (s.a.s)’in hadislerinde insanlara hiç eksiksiz bildirmiş ve onda kapalı bir yön bırakmamıştır. Allah (c.c)’nün kitabı Kur’an ve Rasulünün hadisleri insanlar için en güzel yol göstericidir.

Diğer Eserler

Buhari ve Müslim’den İslam Davetçilerine Öğütler
Buhari ve Müslim’den İslam Davetçilerine Öğütler (Yeni Baskı) – 2023

Her mü’minin özellikle “La ilahe illallah” davasını ve davetini yüklenen İslam davetçilerinin, her konuda karşılarına çıkabilecek sorunlara cevap verebilmeleri için..

Kuranda Nasih Ve Mensuh
Kuranda Nasih Ve Mensuh

Nasih ve mensuh ilminin, haram ve helalleri bilme hususunda ne kadar önemli olduğunu düşünen değerli alim Mer’i İbn Yusuf El-Kermi bu değerli eserini ortaya çıkarmıştır.

Müslümanı Koruyan Dualar
Müslümanı Koruyan Dualar

Allah (c.c) Kur’an’da, Rasulullah (s.a.s) sünnetinde ve güzide İslam alimleri yaşantı-larında bizlere kalıcı olan ahiret hayatının nasıl kazanılacağının yollarını öğretmişlerdir.

Mu’minin Sıfatları
Müminin Sıfatları

Bu kitapta Kur’ân, sünnet ve selefi salihinin sözlerinde
geçen mu’minin bazı sıfatlarını zikredeceğiz. Bu sıfatları
zikretmemizdeki gaye; cenneti hak eden mu’minin vasfını anlatmaktır. Ta ki herkes bunu kendine örnek edinsin..

İslam’ın Hareket Metodu
İslam’ın Hareket Metodu

İslam’ı kendisine dava edinmiş, İslam dışındaki hayati sistemlerin oyuncağı olmak istemeyen ve sadece Rabbe kulluğu gaye edinen tüm nefislerin şu gerçeği çok iyi kavramaları gerekir.

Büyük Günahlar
Büyük Günahlar

Hafız İmam Zehebi’nin yazdığı Büyük Günahlar isimli kitabı Türkiye’de asıl arapçasından tercüme edilmemiş olduğundan yayınevimiz; Muhyiddin Misto’nun bu kitabın el yazması olan arapça aslını bularak hadislerin..

Muhtasaru’l Kudûrî
Muhtasaru’l Kudûrî 

İmam Kudûrî’nin “Muhtasaru’l Kudûrî” kitabı, Hanefi fıkhını öğrenmek isteyen avam ve ilim talebelerinin kolaylıkla anlayıp ezberleyebilecekleri, sadece Hanefi âlimlerinin görüşlerinin anlatıldığı bir kitaptır.

Hanefi Mezhebine Göre Delilleriyle Oruç Hükümleri
Hanefi Mezhebine Göre Delilleriyle Oruç Hükümleri

Bu kitapta Allah’ın yardımıyla Hanefi mezhebine göre
tafsilatlı bir şekilde ve tahriçli ve tahkikli delilleriyle bera-
ber oruçtan ve oruç hükümlerinden bahsedeceğiz.

Rasulullah’ın Hayatı İle İslam’ın Hareket Metodu Cilt 1
Rasulullah’ın Hayatı İle İslam’ın Hareket Metodu Cilt 1

Bu kitap piyasadaki bir çok siyer kitabında bulunan ve anlatılanları tekrarlamak amacıyla kaleme alınmadı. Bu kitap İslami harekete ışık tutup daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu konuda yapılan hata ve yanlışları…

Rasulullah’ın Hayatı İle İslam’ın Hareket Metodu Cilt 2
Rasulullah’ın Hayatı İle İslam’ın Hareket Metodu Cilt 2

Bu kitap piyasadaki bir çok siyer kitabında bulunan ve anlatılanları tekrarlamak amacıyla kaleme alınmadı. Bu kitap İslami harekete ışık tutup daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu konuda yapılan hata ve yanlışları…

Rasulullah’ın Hayatı İle İslam’ın Hareket Metodu Cilt 3
Rasulullah’ın Hayatı İle İslam’ın Hareket Metodu Cilt 3

Bu kitap piyasadaki bir çok siyer kitabında bulunan ve anlatılanları tekrarlamak amacıyla kaleme alınmadı. Bu kitap İslami harekete ışık tutup daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu konuda yapılan hata ve yanlışları…

Rasulullah’ın Hayatı İle İslam’ın Hareket Metodu Cilt 4
Rasulullah’ın Hayatı İle İslam’ın Hareket Metodu Cilt 4

Bu kitap piyasadaki bir çok siyer kitabında bulunan ve anlatılanları tekrarlamak amacıyla kaleme alınmadı. Bu kitap İslami harekete ışık tutup daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu konuda yapılan hata ve yanlışları…

Uygulamalı Tecvid
Uygulamalı Tecvid

Kur’an’ı güzel okumak isteyenlere müjde!….
Hazırladığımız “Uygulamalı Tecvid” isimli bu kitap; tecvid ilmine vakıf olan Mısırlı Hafız Abdülfettah Şelebi’nin kasette okuması suretiyle pratik bir özellik kazanmıştır.

Tefsir Serisi

Davetçinin Tefsiri 2. Cilt
Davetçinin Tefsiri 2. Cilt

Bu tefsirde İslam davetçisinin ihtiyacı olan akaid ilmi, fıkıh ilmi, usul ilmi ve özellikle zamanımızdaki tagutların örtmek istedikleri gerçek tevhid çok güzel ve herkesin anlayabileceği bir üslupla anlatılmıştır.

Davetçinin Tefsiri 4. Cilt
Davetçinin Tefsiri 4. Cilt

Bu tefsirde İslam davetçisinin ihtiyacı olan akaid ilmi, fıkıh ilmi, usul ilmi ve özellikle zamanımızdaki tagutların örtmek istedikleri gerçek tevhid çok güzel ve herkesin anlayabileceği bir üslupla anlatılmıştır.

Davetçinin Tefsiri 8. Cilt
Davetçinin Tefsiri 8. Cilt

Bu tefsirde İslam davetçisinin ihtiyacı olan akaid ilmi, fıkıh ilmi, usul ilmi ve özellikle zamanımızdaki tagutların örtmek istedikleri gerçek tevhid çok güzel ve herkesin anlayabileceği bir üslupla anlatılmıştır.

Davetçinin Tefsiri 9. Cilt
Davetçinin Tefsiri 9. Cilt

Bu tefsirde İslam davetçisinin ihtiyacı olan akaid ilmi, fıkıh ilmi, usul ilmi ve özellikle zamanımızdaki tagutların örtmek istedikleri gerçek tevhid çok güzel ve herkesin anlayabileceği bir üslupla anlatılmıştır.

Davetçinin Tefsiri 10. Cilt
Davetçinin Tefsiri 10. Cilt

Bu tefsirde İslam davetçisinin ihtiyacı olan akaid ilmi, fıkıh ilmi, usul ilmi ve özellikle zamanımızdaki tagutların örtmek istedikleri gerçek tevhid çok güzel ve herkesin anlayabileceği bir üslupla anlatılmıştır.