Bu adımı atla Skip to footer

Yazar

A

hmet bin Ali bin Muhammed El Kinani El Askalani bu’l Fadıl Şihabiddin İbni Hace
Hicri 773, Miladi 1372’de doğmuştur. Hicri 852, Miladi 1449’da vefat etmiştir. İsmi; Ahmet bin Ali bin Muhammed El Kinani El Askalani Ebu’l Fadıl Şihabiddin İbni Hacer’dir. Büyük bir tarih ve İslam ilimleri âlimi aynı zamanda büyük bir hadis âlimidir. Ailesi Filistin’de olan Askalan şehrindendir. Kahire’de doğmuştur ve vefat etmiştir.

En son çıkan

İbni Hacer El-Askalaninin Akaid Konusundaki Fetvaları

Hafız İbn Hacer El-Askalani’nin el yazmasının tercümesi olan bu eser; kendisine akaid konusundaki sorulan sorulara verdiği…

  Çok sayıda kitabı vardır. Onlardan bazıları:

1 Eddürerü’l Kamine Fi E’yan El Mietü’sSamine. (4 Cilt)
2 LisanülMizan. (6 Cüz)

3 ElKafü EşŞaf Fi Tahric Ehadisi’lKeşşaf.

4Zeylü EdDürer’ülKamine.

5TakribütTehzib.

6Tehzibüt Tehzib. (12 Cilt)

7Ta’cilülMenfea Bi Zevaid Rical ElEimmetilErbea.

8BuluğulMeram Min EdilletilAhkâm.
9Tuhfetü EhlülHadis An ŞuyuhulHadis.
10NüzhetünNazar Fi Tevhidi NuhbetülFikr.

11ElKavlülMüveddet FizZehbi An Müsned Elİmam Ahmed.

12Tabsir ElMüntebih Fi TahririrMüctebih.

13 FethulBâri Fi Şerh SahihulBuhari.