Bu adımı atla Skip to footer

Yazar

E

l-Hafız ibni Receb Zeydi-d-Din Ebu’l-Farac Abdurrahman ibni el-İmam Şihabeddin Ahmed ibni Receb ibni el-Hasen ibni Muhamed ibni Ebi’l-Berakat Mes’ud el Bağdadi ed-Dimeşk’el Hanbeli. Hadis ve fıkıh âlimidir. Hicri 736 senesinde doğup 795 yılının recep ayında vefat etmiştir. İlim ve takva ehli arasında yetişti. Dedesi Receb, hadis ve kıraat âlimi idi. 

Âlimlerin yazar hakkındaki sözleri:

İbni Hacci onun hakkında şöyle demiştir:
“Gü
zel bir şekilde kitap yazdı ve ilim tahsil etti. Hanbeli mezhebini çok iyi öğrendi. Hadis ilmini ve hadis usulünü öğrenmek için çaba harcadı ve hadis âlimi oldu.”
İbni Hacer Askalani ise:
“O, hadis ilmini çok iyi 
öğrendi ve zamanının en iyi hadis senedi araştıran zatı idi.”demiştir.
İbnu’l-Kadi Şehbe ise:
“Dimeşk (Şam) onun 
yerleşme yeri idi. Şam’da ahlaklı ve faziletli olduğu bilinmiş bir kişi idi.

En son çıkan

Kelimetul İhlas

İbn Receb El-Hanbeli’nin yazmış olduğu bu küçük fakat ihtiva ettiği değer ve ilim bakımından faziletleri büyük olan bu kitap…

İbni Receb’in Yazdığı Eserler:

1 ElLataif.
2 Zeyl Tabakat’il Hanabile.

3 Camiu’l Ulumi ve’l Hikem (50 Hadisin şerhi.)

4 Kavaid elFıkh’ıl İslami.

5 İstinşak Nesim’ulUnus ve Nefahat Riyadi’lKuds.

6 Gayetu’n Nef’i Bi Şerhi Hadisi Temsili’l Mu’mini bihameti’zZer’i.

7 Keşfu’l Kurbeti Fi Vasfı Hali Ehli’l Gurbeti

8 Şerhu Hadisi İhtisamı’l Meleu’l A’la

9 Şerhu Hadis “Ma zi’ban Caian”

10 Nuru’lİktibas Fi Şerhi Vasiyyeti’nNebi sallallahu aleyhi ve sellem Liibni Abbas.

11 Nuzhetu’lEsmai Fi Mes’eleti’sSemma’i

12 Fadlu İlmi’sSelef Ale’lHalef
13 ElHuşuu Fi’sSalati.

14 Tefsiru Sureti’nNasr

15 Beyan elHucceti fi Seyri’dDelceti

16 Ehvalu’l Kubur

17 ElHavatim.

18 Elİstihrac Fi Ahkâm’ilHarac.

19 Şerh ileli’l Hadis li’tTirmizi

20 Şerhu Hadis Men Seleke Tarikan Yeltemisu Fihi İlmen.

21 ElFark Beyne’nNasihati ve’tTa’yir.