Bu adımı atla Skip to footer

Yazar

M

er’i İbni Yûsuf Ibni Ebi Bekr İbni Ahmed İbni Bekr İbni Yûsuf İbni Ahmed ElKermi, Filistin’de Tu’1Kerm şehrinde doğmuştur. Büyük bir hadis ve fıkıh alimiydi. Zamanının en büyük alimlerindendi. Fıkıh konusunda ve hadis ilminin incelikleri konusunda büyük ilmi vardı. Bütün hayatı kitap yazmak ve Müslümanlara ders ve fetva vermekle geçmiştir. Hicri 1033, miladi 1624 senesinde vefat etmiştir.

En son çıkan

Kuranda Nasih Ve Mensuh

Nasih ve mensuh ilminin, haram ve helalleri bilme hususunda ne kadar önemli olduğunu düşünen değerli alim Mer’i İbn Yusuf El-Kermi bu değerli eserini ortaya çıkarmıştır…

    YAZARIN BAŞLICA ESERLERİ

1 El Kelimatu’sSünniyyat Fi’tTefsir.
2
El Burhan Fi’tTefsir’ülKur’an.
3
El Ayat El Muhkemat Ve’I Muteşabihat.
4
Kalaid’ul Mercan Fi Beyan EnNasih ve Mensuh Fi’1 Kur’an.
5
Feth’ilMenan Bi Tefsir Ayet’ilİmtinan.
6
Tahkik’ilHilaf Fi Ashab’ilAraf.
7
Ezher’ilFelat Fi Ayeti Kasri’sSalat.
8
Delil EtTalib Fi’1Fıkh.
9 Mukaddimet’ilHaid Fi llmi’lFaraid.

10Behcet’in Nazırın Fi Ayat ElMustedillin.

11
El Edillet’ülVafiyyetü Bi Tasvib Kavl’ülFukahe Ve’sSufiyye.
12
Tenvir ElMukallidin Fi Mezahib ElEimme Ve’l Müctehidin.
13
İkafilArifin Ala Hükm Evkafı’sSalatin.
14
Teşvik’ilEnam İla Hac Beytillah’ilHaram.
15
Şifai’sSudur Fi Ziyaret ElMüşahid Ve’1Kubur.
16
TahkikilBurhan Fi ŞehidDuhhan.
17
EsSirac’ül Münir Fi’sti’mal EzZehebi Ve’1Mücahidin
18
Nuzhet’ünNazirin Fi Fadail ElKur’anu Ve’1Harir
19
Delil ElAhkam Fi’1 Vusul İla Dari’sSelam.

20 Riyad’il Ezher Fi Hükm EsSema Ve’lGına Ve’l Eşhur.
21
Büşra Revl İhsan Li Men Yakdi Havaicil İhvan.
22
EkavilusSigat Fi’tTe’vil ElEsmai Ve’sSıfat.
23
ElFevaidulMevdua Fi’1Ehadisul Mevdua
24
ElKevakibü’dDürriye Fi Mebahis İbni Teyrriye.
25
Suluku’tTarikati Fi’1 Cemi Beyne Ehli’şŞeriati Ve’1Hakika.
2
6 Revdal Arifin Ve Tesliyet’ül Müridin.
27
Mir’at’ûl Fikr Fi’1Mehdi ElMuntazar.
28
İrşad Ze’vil Efham Li Nüzul İsa aleyhisselam.
29
ErKavd’unNazr Fi’1 Kelami An’ilHadr.
30
Telhis Evsaf UlMustafa Ve Zikr Men Ba’dehu Min’elHulefa.
3
1 Tahkikul Burhan Fi îsbat Hakikat’il Mizan.
32
Tevhid’il Burhan Fi’1 Farkı Beynel İslami Ve’l İman.
33
Takdim Şeref ülİlim Ala Şeref inNeseb.
34
Nüzhet’ül Mütefekkir.
35
Letaif ul Mearif.
36
Nüzhet’ünNazırin.
37
Kalaid’ul Akyan Fi Fadaili Salatini Ali Osman.
38 Delil’ütTalibin Li Kelam’inNehaviyyin.